Breaking News

job1 - สมัครสมาชิก SME ที่นี่! ช่วยผู้ว่าจ้าง 3,000 บาท ต่อหัวต่อเดือน

สมัครสมาชิก SME ที่นี่! ช่วยผู้ว่าจ้าง 3,000 บาท ต่อหัวต่อเดือน

รัฐมนตรีว่าการแรงงาน หวั่นสถานประกอบการ ยังไม่เคยรู้ “แผนการสนับสนุนแล้วก็รักษาระดับการว่าจ้างในธุรกิจ SMEs” ถ้าหากสมัครสมาชิกตามที่ได้กำหนดไม่ทัน ข้างใน 20 พฤศจิกายน 64 จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากเมือง 3000 บาท ต่อหัวต่อเดือน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวมาว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน จัดทำแผนการสนับสนุนแล้วก็รักษาระดับการว่าจ้างในธุรกิจ SMEs เปิดสมัครสมาชิกผ่านเว็บไซต์ “สนับสนุนการว่าจ้างเอสเอ็มอี.doe.go.th” ตั้งแต่วันที่ 20 เดือนตุลาคม 64 – 20 พฤศจิกายน 64 เดี๋ยวนี้มีสถานประกอบการสมัครสมาชิกร่วมแผนการ 169,096 ราย หรือจำนวนร้อยละ 42.84 ช่วยรักษาระดับการว่าจ้างลูกจ้างสัญชาติไทย 2,536,686 คน หรือจำนวนร้อยละ 62.90 ซึ่งเหลือระยะเวลาสมัครสมาชิกร่วมแผนการเพียงแค่ 4 วันเท่านั้น ถ้าหากไม่ดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนดจะมีผลให้นายจ้าง สถานประกอบการ หมดสิทธิที่กำลังจะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ในอัตรา 3,000 บาทต่อลูกจ้างสัญชาติไทย 1 คนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ในพฤศจิกายน 2564 – มกราคม 2565

“พล.อำเภอประยุทธ์ จันทร์อร่อย นายกรัฐมนตรี แล้วก็พล.อำเภอประวิตร วงษ์ทอง รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งควบคุมดูแลกระทรวงแรงงาน ตั้งใจที่จะแก้ไขเศรษฐกิจ แล้วก็สังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค วัววิด -19 โดยได้อนุมัติแผนการสนับสนุนแล้วก็รักษาระดับการว่าจ้างในธุรกิจ SMEs ภายใต้กรอบวงเงิน 37,506,414,000 บาท เพื่อนายจ้างสามารถรักษาระดับการว่าจ้าง ทำให้ลูกจ้างสัญชาติไทยในธุรกิจ SMEs ผิดเลิกว่าจ้างตามข้อตกลงแผนการฯ มีรายได้ดูแลตนเองแล้วก็ครอบครัว ทั้งนายจ้าง สถานประกอบการ ได้รับเงินสมทบเพื่อเสริมสภาพคล่อง นำไปฟื้นฟูกิจการค้า แล้วก็สร้างความแข็งแรงในธุรกิจให้ดำเนินกิจการได้ตลอด ซึ่งผมประสงค์ดีนายจ้าง สถานประกอบการเล็กน้อยที่ยังไม่เคยรู้แผนการฯ ในขณะนี้ก็มอบหมายกรมการจัดหางานเร่งโทรแจ้งนายจ้างในพื้นที่รับผิดชอบทีละราย เพื่อรับทราบข้อมูลแล้วก็มาสมัครสมาชิกทันตามกำหนด” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

ด้านนายสุกใส โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน พูดว่า กรมการจัดหางานรับข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในขณะนี้มอบหมายเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็เจ้าหน้าที่จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-10 แล้วก็สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วทั้งประเทศ ติดตามนายจ้าง สถานประกอบการที่ลงบัญชีที่ตั้งบริษัทในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อโปรโมทข้อมูลแผนการฯ แล้วก็เร่งรัดให้สมัครสมาชิกข้างในตั้งเวลา ซึ่งพบว่าโดยมากที่ยังไม่ทราบข้อมูลแผนการแล้วก็ยังไม่สมัครสมาชิกมักเป็นนายจ้างในธุรกิจขนาดเล็กที่มีการว่าจ้าง 3 – 4 คน

สมัครสมาชิก SME สนับสนุนการว่าจ้างเอสเอ็มอี.doe.go.th ที่นี่

job - สมัครสมาชิก SME ที่นี่! ช่วยผู้ว่าจ้าง 3,000 บาท ต่อหัวต่อเดือน

“สำหรับนายจ้าง/สถานประกอบการภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคม แล้วก็มีลูกจ้างรวมทุกสาขาไม่เกิน 200 คน สามารถสมัครร่วมแผนการ ผ่านเว็บไซต์ “สนับสนุนการว่าจ้างเอสเอ็มอี.doe.go.th” เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว จะต้องสมัครใช้บริการระบบ e-Service ของสำนักงานประกันสังคม เพื่อยื่นแบบรายการแสดงข้อมูลการส่งเงินอุดหนุน สำนักงานประกันสังคม 1-10 ในระบบ e-Sevice จึงจะได้รับเงินสมทบจากแผนการนี้ ในกรณีที่นายจ้างไม่สามารถที่จะสมัครสมาชิกร่วมแผนการฯผ่านระบบด้วยตัวเอง สามารถนำเอกสารซึ่งประกอบด้วย หนังสือมอบฉันทะติดอากรแสตมป์ 30 บาท สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบฉันทะแล้วก็ผู้รับมอบอำนาจ สำเนาหน้าสมุดธนาคาร (กรณีใช้บัญชีกระแสรายวัน ให้ใช้สมุดหน้าเช็คที่มีชื่อนายจ้างแล้วก็เลขบัญชี) แล้วก็สำเนาใบรับรองการจะทะเบียนนิติบุคคล หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (นายจ้างบุคคลธรรมดา) โดยลงนามยืนยันสำเนาถูกทุกฉบับ ติดต่อที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานจังหวัดกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 เพื่อเจ้าหน้าที่ดำเนินงานให้ หรือถ้าหากอยากได้ไต่ถามรายละเอียดเพิ่มเติมให้ติดต่อที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว