Breaking News

shc - รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยความเห็นชอบห้องประชุม เลื่อนเปิดภาคเรียน เป็น 1 มิ.ย. 64

รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยความเห็นชอบห้องประชุม เลื่อนเปิดภาคเรียน เป็น 1 มิ.ย. 64

“ตรีนุช” เปิดเผยความเห็นห้องประชุมข้างหลังร่วมปรึกษาหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เลื่อนเปิดเทอมจาก 17 พฤษภาคม เป็น 1 ไม่.ย. 64

วันที่ 27 เม.ย. 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทองคำ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เผยข้างหลังการสัมมนากับหน่วยงานในสังกัดอีกทั้งคณะกรรมการการเล่าเรียนขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) คณะกรรมการผลักดันการเล่าเรียนเอกชน (กช.) รวมทั้งสำนักงานผลักดันการศึกษานอกระบบรวมทั้งการเล่าเรียนตามความสะดวก (กรมการศึกษานอกโรงเรียน) ว่า ห้องประชุมมีมติเลื่อนการเปิดเทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 1 ไม่.ย. 2564 เพราะว่าเหตุการณ์การระบาดของของโรควัววิด-19
พร้อมกำหนดกรรมวิธีการทำงาน เพื่อไม่ให้การเลื่อนวันเปิดเทอมกระทบต่อจังหวะสำหรับเพื่อการทำความเข้าใจรวมทั้งสิทธิของเด็กนักเรียน ดังนี้

• ช่วงเวลาจากวันที่ 17-30 พฤษภาคม 2564 ให้โรงเรียน คุณครู รวมทั้งบุคลากร เตรียมตัวในด้านอาคารสถานที่ การจัดการเรียนการสอน รวมทั้งอื่นๆเพื่อรองรับการเปิดเทอม
• ติดต่อสื่อสารรวมทั้งทำความเข้าใจกับผู้ดูแลสำหรับเพื่อการเลื่อนวันเปิดเทอม
• คุณครู อาจไปเยี่ยมนักเรียน นักศึกษาที่บ้าน
• จัดงานกิจกรรมเสริมให้แก่เด็กนักเรียน ซึ่งอาจใช้ระบบออนไลน์ หรือระบบอื่นๆที่เหมาะสม โดยพิเคราะห์ตามบริบทรวมทั้งประกาศของศูนย์บริหารเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสวัวโรที่นา 2019 (ศบค.) รวมทั้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
อย่างไรก็ดี กระทรวงเรียนจะวัดผลเป็นระยะ สำหรับโรงเรียนที่อยู่นอกเขตเมือง ซึ่งได้รับผลกระทบจากวัววิด-19 ไม่มาก สามารถตระเตรียมจัดการเรียนการสอนในแบบอย่างปกติเป็นหลักยกตัวอย่างเช่นเดิม ส่วนตารางปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้เป็นไปตามปฏิทินเดิมที่กำหนดไว้ คือ วันที่ 11 ตุลาคม 2564.